Beilian Li

Beilian Li, Ph.D Candidate

Email: xqsdzcq@gmail.com
Phone: (86)18700910080
Institued of image processing & pattern recognition, Xi’an Jiaotong University
No.28, Xianning West Road, Xi’an, Shaanxi, 710049, P.R. China